I PRISM U vol.5

1/1

#만쥬한봉지 #WHAT A CIRCUS

❣️I • P R I S M • U - 너와 나의 프리즘홀 vol.5❣️
⭐️프리즘홀이 격하게 사랑하는 !
⭐️스페셜 아티스트 시리즈! 다섯번째!
😄세상유쾌한 우리의 호프!
만쥬한봉지 Manju Pocket X What a circus(와러써커스)
💋가족이자 친구이자 즐거운 라이벌인 두 파티메이커들이 만드는 한여름 실내페스티벌~
💋무대를 들었다놨다. 내 마음을 올렸다놨다. 덩실덩실 한여름 춤판의 축제. 온갖 시름! 무더위의 짜증! 다 날려버리세요~
💋각각 단독공연 규모로 진행합니다~
두팀을 사랑하는 모든 분들 함께 해요~
---------------------------------------------
✔️일시 : 8월 20일 (일) 저녁 6시(오픈:5시 30분) 프리즘홀
✔️예매 : 네이버 검색창에 -<아이프리즘유5>
✔️문의 : 070 - 8150 - 2979
<<< 예매처 GOGO >>>
https://booking.naver.com/.../5/bizes/100418/items/2615292

프 리 즘 홀 P R I S M H A L L

기획관련 협찬제안 제휴문의 자료전달 

공간관련 대관문의

서울시 마포구 양화로 12길 6, 지층

6 12GIL YANGWHARO MAPOGU , SEOUL

contact : 070-8150-2979

까 미 뮤 직 K A M I M U S I C

까미뮤직 음반제작 섭외문의

까미스쿨 수강문의

서울시 마포구 동교로 146, 지층

146 DONGKYORO MAPOGU, SEOUL

conctact : 02-322-9496

Copyright © PRISMPLUS&KAMIMUSIC. All Rights Reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • 유튜브
  • 네이버블로그
  • 다음카페